panorama foto omgeving poldermolen De Eendracht

 

logo HBService

 

Ruilverkaveling

De Sebaldebuurster Molenpolder was tot de jaren 1960 ongeveer 500 ha. groot. De polder wordt begrenst door het Grootegasterdiep, W­est­zandumer­weg, Wolddiep en  Zand-balk. Door ruilverkaveling in de jaren '50 wordt de omvang van de polder verkleind tot zo'n 400 ha. Stukken grond in De Banten en ten zuiden van de Zandbalk worden bij de Zuidpolder ge­voegd.

In 1990 worden de Sebaldebuurster- en Grootegastermolenpolder met elkaar verbonden door een duiker die onder het boezemkanaal loopt. De totale, te bemalen, oppervlakte werd hierdoor weer vergroot tot ongeveer 800 ha.

 

Restauraties

In 1956 wordt de molen voor het eerst geres­tau­reerd. De molen viel onder de Wet BWO en kon hierdoor aan­spraak maken op extra overheidssubsi­dies.

(BWO = Wet Bescherming Waterstaats­werken in Oorlogs­tijd). 

Reparaties voor die tijd waren altijd volledig voor rekening van de Ingelanden. (Inge­landen zijn eigenaren van stukken grond in de polder). In 1965/66 volgde een tweede res­taura­tie. In 1982 kwam de derde restauratie gereed. Daarna vonden deelrestauraties plaats, zoals nieuw riet op het achtkant, herstel van de kap en herstel van de ijzeren schroef in 2006. Een beeld verslag hiervan is hier te zien.

 

Stilstand

In 1970 vertrok de laatste beroepsmolenaar. Het gemaal werd geautomatiseerd en de molenaars­woning werd verkocht. De molen kwam stil te staan. Sinds het voorjaar van 1975 wordt de molen bemalen door vrijwillig molenaar Henk Berends.

 

belangrijke jaartallen

technische gegevens

openingstijden